Wersja pudełkowa programu WAPRO FAKIR
search
 • Wersja pudełkowa programu WAPRO FAKIR
 • Edycja nagłówka dokumentu w programie WAPRO FAKIR
 • Lista dostępnych raportów z dokumentów w programie WAPRO FAKIR
 • Lista dokumentów kasowych w programie WAPRO FAKIR
 • Lista rozrachunków w programie WAPRO FAKIR
 • Definiowanie przeksięgowań w programie WAPRO FAKIR
 • Przeglądanie zapisów według okresów w Księdze Głównej programu WAPRO FAKIR
 • Okno definiowania automatów VAT w programie WAPRO FAKIR

WAPRO FAKIR BIURO - Finanse i księgowość

4 907,70 zł
Brutto

Logo programu WAPRO FAKIR

Wariant Biuro programu WAPRO FAKIR jest wariantem przeznaczonym dla biur rachunkowych, które nie potrzebują w swojej pracy bardziej rozbudowanych rozwiązań jak np. Moduł Powstawania Kosztów. W wariancie tym istnieje możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby firm w programie, bez konieczności nabywania odrębnych licencji. Program w tym wariancie może zakupić tylko firma posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta na podstawie certyfikatów księgowych lub na podstawie wpisu PKD określającego rodzaj działalności rachunkowo-księgowej.

Program nie jest objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro.

WAPRO FAKIR został wyposażony w kreator ułatwiający przygotowanie sprawozdania elektronicznego.  Instrukcja jak stworzyć e-formularz

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt każdego kolejnego stanowiska programu wynosi 4907,70 złotych brutto. Kolejne stanowiska możemy dokupić posiadając tylko aktualną wersję programu.

Instalacja
Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt każdego kolejnego stanowiska programu wynosi 4907,70 złotych brutto. Kolejne stanowiska możemy dokupić posiadając tylko aktualną wersję programu.
Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

Program WAPRO FAKIR (dawniej znany pod nazwą WF-Fakir)   jest aplikacją przeznaczoną do obsługi pełnej księgowości. Może współpracować z innymi programami Asseco WAPRO lub być wykorzystywany jako samodzielny, w pełni funkcjonalny program finansowo – księgowy. Producent zaprojektował program w ten sposób, aby wraz z jego rozwojem jak najwięcej operacji które nie wymagają decyzji księgowych zostało zautomatyzowane, a także by udostępniał w postaci przetworzonej dane finansowo – księgowe, niezbędne w procesach zarządzania firmą.. Tą pełną automatyzację powtarzalnych działań osiągnięto m.in. poprzez automaty księgujące, mechanizmy automatycznego rozliczania rozrachunków, mechanizmy automatycznie naliczające różnice kursowe, mechanizmy automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów, mechanizmy automatycznie dekretujące „koszty rozliczenia w czasie”, mechanizmy automatycznych przeksięgowań czy przeszacowań, moduły tworzenia raportów użytkownika. Ponadto do dyspozycji mamy Moduł Zarządzania Dokumentami który pełni rolę archiwum dokumentów elektronicznych. Jego podstawową funkcją jest zapisywanie w bazie danych programu plików dokumentów elektronicznych, czyli e-dokumentów (w tym e-faktur). Dodatkowym ułatwieniem jest funkcja wyświetlania e-dokumentów jako załączników do księgowanych dokumentów systemowych. Program wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl.

Współpraca programu WAPRO FAKIR z innymi programami.

Pełna funkcjonalność i wszystkie zalety programu WAPRO FAKIR dostępne są podczas pracy programu w systemie WAPRO ERP.  Z jednej strony jest to współpraca z programami – sprzedażowym (WAPRO FAKTURKA) oraz sprzedażowo - magazynowym (WAPRO MAG), a z drugiej z innymi programami Asseco WAPRO uzupełniającymi obsługę księgowości – WAPRO GANG (kadry i płace) oraz WAPRO BEST (środki trwałe). Dodatkowo możemy poszerzyć możliwości analityczne programu dzięki współpracy z programem WAPRO ANALIZY. Automatyzację współpracy między programami osiągamy poprzez:

 • możliwość w dowolnym momencie pełnej wymiany danych między poszczególnymi aplikacjami;
 • możliwość synchronizacji pewnych danych np. kartotek (kontrahentów, pracowników), rozrachunków, itp.;
 • automatyczne, dynamiczne dekretowanie wszystkich importowanych dokumentów.

Program wyposażony jest w moduł MAGIK który odpowiada za obsługę importu i automatycznego dekretowania dokumentów. Za pomocą tego modułu  możemy zdefiniować schematy księgowań, ale także definiować dekrety warunkowe. Moduł analizuje pobrane dokumenty i odpowiednio je dekretuje, wylicza też różnice z zaokrągleń, rozksięgowuje dokumenty oraz dynamicznie tworzy odpowiednie ich opisy. Dzięki temu bez konieczności wprowadzania danych przez użytkownika w niedługim okresie czasu w programie mogą się znaleźć np. wszystkie dokumenty handlowe, magazynowe i finansowe wprowadzone do programu WAPRO MAG w wybranym okresie. Użytkownikowi pozostaje tylko sprawdzenie zaimportowanych dokumentów i ich zatwierdzenie. Import taki można wykonywać z dowolną częstotliwością, możemy mieć więc pewność że dane zaksięgowane są zawsze aktualne. Osiągnięcie pełnej integracji uzależnione jest od tego jak użytkownik skonfigurował swój system. Programy Asseco WAPRO możemy zainstalować:

 • na jednej, wspólnej bazie danych (w niej znajdą się struktury wszystkich programów);
 • na rozłącznych bazach danych  (każdy program będzie zainstalowany na swojej własnej, niezależnej bazie).

Od sposobu instalacji zależy sposób w jaki będzie się odbywać import do programu WAPRO FAKIR:

 • przy rozłącznych bazach danych będzie to okresowa wymiana plików;
 • przy wspólnej bazie danych import może odbyć się w dowolnym momencie w obrębie bazy bez pośrednictwa plików danych.

Synchronizacja wspólnych danych (dane są wprowadzane tylko raz bez konieczności powielania) możliwa jest tylko w przypadku zainstalowania wszystkich programów systemu WAPRO ERP na jednej bazie danych. To rozwiązanie pozwala m.in. na to by e-dokumenty dołączone do dokumentów handlowych w programie WAPRO MAG były automatycznie widoczne w programie WAPRO FAKIR lub, gdy na wspólnej bazie zainstalujemy programy WAPRO ANALIZY i WAPRO FAKIR, możemy dodatkowo uzyskać możliwość wykonywania wielowymiarowych, przekrojowych analiz, w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i wykresów, niezbędnych do oceny trendów zmian procesów zachodzących w firmie, analiz porównawczych i innych.

Usługi subskrypcyjne

 • Usługi subskrypcyjne są funkcjonalnością dostępną tylko dla posiadaczy aktualnej wersji programu i ich wygaśnięcie następuje wraz z końcem roku kalendarzowego w którym kończy się okres obowiązywania danej wersji.
 • WAPRO RODO jest modułem dostępnym bezpłatnie jako usługa subskrypcyjna dla posiadaczy aktualnej wersji programu. Przeznaczeniem programu jest ułatwienie osobom odpowiedzialnym w firmach za bezpieczeństwo danych osobowych przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych zawartych w rozporządzeniu RODO w zakresie rozliczalności i ograniczenia celu oraz realizacji praw podmiotów danych takich jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu oraz prawo do przenoszenia danych. Program WAPRO RODO pozwala na prowadzenie zarówno rejestrów dotyczących elektronicznych zbiorów danych, jak i rejestrów dotyczących zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej. 
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe to moduł, który pozwala przygotować sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych zgodnie z z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398). W programie mamy możliwość podpisywania pliku XML sprawozdania finansowego elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywania podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumentów.
 • Funkcjonalność zaawansowanego dekretowania dokumentów w module importu - w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML.
 • Nowy wykaz podatników VAT - możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała Lista) - przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów.

Moje konto WAPRO ERP

Moduł Moje Konto WAPRO ERP umożliwia zamawianie nowych wersji programu, kupowanie nowych produktów i usług oraz zarządzanie licencjami. Aplikacja wykorzystuje ten sam login i hasło, które jest używane do systemu Asystent WAPRO. Moduł może być uruchamiany z Menu Pomoc lub pulpitu informacyjnego programu lub bezpośrednio z pulpitu systemu Windows. Korzystając z modułu mamy:

 • Wgląd w pełną historię i stan posiadania swoich licencji.
 • Bezproblemową szybką aktualizację wszystkich licencji w jednym miejscu.
 • Podgląd kiedy kończą się licencje czasowe.
 • Możliwość pobierania certyfikatów do poszczególnych licencji.
 • Szybką możliwość kalkulacji kosztów aktualizacji licencji.
 • Możliwość dokonania opłaty zamówienia przez płatności internetowe.

Funkcjonalności programu WAPRO FAKIR BIURO

Ewidencja dokumentów

 • W programie możemy zarejestrować wszystkie typy dokumentów, prostych i złożonych, w tym także walutowych. Zestaw dokumentów programu może być dowolnie rozbudowywany o własne typy dokumentów.
 • Dokumenty wprowadzane do rejestru mogą być dzielone według pewnych kryteriów np. typu operacji gospodarczej związanej z danym dokumentem. W programie tego typu klasyfikacje dokumentów można stosować przy pomocy dzienników, pełniących rolę skorowidzów przechowujących dokumenty. Każdy dokument wprowadzony do systemu musi należeć do jakiegoś dziennika, lecz to do którego zostanie przypisany zależy tylko od użytkownika. Dzienniki definiowane są przez użytkownika.
 • Formuły automatycznego dekretowania pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Moduł przeglądania dokumentów umożliwia przeglądanie wszystkich dokumentów zdefiniowanych w ramach jednej firmy (na przestrzeni wszystkich lat obrotowych). Pozwala on na dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym kątem.
 • Zabezpieczenia przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów poprzez rozbudowany mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów.
 • Możliwość oznaczania dokumentów jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT czyli podlegających obowiązkowemu Mechanizmowi Podzielonej Płatności.
 • Możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K dla dokumentów rejestrowanych ręcznie i dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych. Możliwość dodawania lub usuwania wybranych kodów klasyfikacji JPK w grupie zaznaczonych dokumentów.
 • Obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
 • Program został dostosowany do zmian przepisów które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku: dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED; zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK; dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2); zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek osobowy od osób fizycznych.
 • Parametry firmy: Opis dokumentu wymagany podczas zapisywania dokumentu wymuszający uzupełnienie opisu dokumentu przed jego zapisaniem oraz Opis dokumentu wymagany podczas zatwierdzania dokumentu wymuszający uzupełnienie opisu dokumentu przed jego zatwierdzeniem. "Opis dokumentu" jest wstawiany do wymaganej w pliku JPK_KR pozycji o nazwie "Opis operacji". Możliwość grupowej zmiany opisu wybranych dokumentów.

Księga główna

 • W programie mamy wydzielony moduł Księga Główna który w sposób formalny (zgodnie z ustawą o rachunkowości) umożliwia analizę zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym ksiąg walutowych) oraz tworzenie i drukowanie wszelkiego rodzaju analiz i wydruków urzędowych i statystycznych. Program umożliwia przeglądanie zapisów na kontach księgowych w dwóch podstawowych układach – według kont oraz według okresów obrachunkowych.
 • WAPRO FAKIR pozwala na wydrukowanie takich zestawień jak Bilans, Rachunek Wyników czy inne wymagane przez ustawę. Wydruki bilansowe są predefiniowane w systemie (w kilku wariantach) – zgodnie z załącznikami do ustawy.
 • Magazyn walut – jego podstawową funkcjonalnością jest możliwość wykonania każdorazowo po zakończeniu wszystkich księgowań okresu rozliczeniowego, a przed naliczeniem zaliczki na podatek dochodowy, zestawienia wszystkich transakcji walutowych z równoczesną automatyczną wyceną rozchodów walut zgodnie z metodą FIFO.
 • Program pozwala na pracę z dowolną ilością okresów otwartych, jednak nie jest możliwe w takim przypadku wydrukowanie ostatecznej wersji zestawień wymaganych przez ustawę, szczególnie dotyczy to dziennika księgowań. Z tego względu zalecane jest systematyczne zamykanie okresów obrotowych. Zamknięcie okresu obrotowego odbywa się automatycznie i podczas tej czynności dokonywana jest dodatkowa kontrola poprawności zapisów, a także wykonanie automatycznych przeksięgowań, przeszacowań. Oprócz możliwości zamknięcia okresów obrachunkowych program umożliwia zatwierdzenie roku obrotowego przy której to czynności automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. WAPRO FAKIR posiada również możliwość skrócenia roku obrotowego od daty ostatniego dnia okresu obrotowego, w którym zaksięgowano ostatni dokument. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany, aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Moduł finansowo-księgowy i funkcje pomocnicze

 • Program WAPRO FAKIR pozwala na definiowanie i obsługę raportów kasowych niezależnie dla każdej kasy zdefiniowanej w programie.
 • Moduł e-Deklaracje umożliwia elektroniczne wysyłanie deklaracji do urzędu skarbowego. Deklaracje powinny być uprzednio wyeksportowane z programu do pliku XML, co zrealizujemy za pomocą jednego przycisku.
 • Poza możliwością drukowania przelewów program pozwala na ich zapisywanie w plikach w celu przetwarzania elektronicznego. Format takiego pliku może być swobodnie definiowany przez użytkownika. Zapisywanie przelewów do plików odbywa się w tych samych miejscach, w których możliwy jest ich wydruk tzn. w oknie przeglądania rozrachunków oraz oknie ewidencji przelewów. Automatycznie tworzone są przelewy dla sumy sald zobowiązań i należności - umożliwia to wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN). Możliwy jest eksport poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB. Dostępna jest weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych.
 • Moduł analizy wskaźnikowej firmy umożliwia kontrolę kondycji finansowej firmy poprzez zbadanie określających ją zaawansowanych wskaźników finansowych. Użytkownik musi zdefiniować pewne dane wstępne niezbędne do wyliczenia wskaźników, a następnie może wykonać analizę z wykorzystaniem programu MS EXCEL.
 • Planowanie i kontrola wydatków firmy.
 • Moduł e-Formularze przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe w schematach XSD. Moduł ten będzie włączany dla aktualnych wzorów - obecnie dodane są deklaracja VAT-7 wzór 18 oraz deklaracja CIT-8 wzór 26. Mamy możliwość drukowania e-Formularzy w postaci oficjalnego wydruku sformatowanego zgodnie z szablonem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, bez konieczności połączenia z serwerem Ministerstwa Finansów.

Rozrachunki

 • Moduł rozrachunków dostarcza obszernej informacji na temat stanu należności i zobowiązań, jak również pozwala na analizę wiarygodności finansowej kontrahenta oraz drukowanie wszelkiego rodzaju monitów. Z tego poziomu możemy również rozliczać rozrachunki, dokonywać kompensat, tworzyć i księgować noty odsetkowe oraz dokumenty różnic kursowych, a także drukować i ewidencjonować przelewy.

Ewidencja VAT

 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretacji dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7D oraz VAT-7K. Użytkownik ma możliwość zapisania wielu wersji deklaracji oraz ich przeglądania i wydruku.
 • Rozliczanie podatku VAT Małego Podatnika metodą kasową.
 • Obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym deklaracji VAT-UE.
 • Moduł umożliwiający raportowanie z rejestru VAT.
 • Obsługa grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika VAT, umożliwiającego wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów.

Automatyzacja pracy

 • WAPRO FAKIR pozwala na zapamiętanie domyślnych ustawień startowych dokumentu w kontekście kontrahenta. Dotyczy to też parametrów wpisów do rejestrów VAT takich jak wybór automatu dekretującego, zestaw wyróżników VAT, grupa podatkowa, stawki, itp.. Pozwala to maksymalnie skrócić czas potrzebny na wprowadzenie dokumentów. Niekiedy, po wybraniu kontrahenta, wystarczy tylko wprowadzić kwotę netto dokumentu, aby dokument został automatycznie zadekretowany.
 • Automaty księgujące VAT – służą do automatycznej dekretacji pozycji dokumentu w oparciu o zapisy wprowadzone do ewidencji VAT. Ich dodatkową funkcją jest „cechowanie” zapisów w ewidencji VAT, umożliwiające własną klasyfikację zapisów w rejestrach VAT. Umożliwiają dekretację wariantową (zależną od danych źródłowych), jak również pozwalają na optymalizację tworzonych dekretów.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot do rozliczenia w czasie. Automaty księgujące programu umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisania  każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Plany przeksięgowań są niezależne od lat obrotowych, to znaczy że po zaimportowaniu schematu przeksięgowań w nowym roku obrotowym można kontynuować rozpoczęte w poprzednich latach przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, program umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z programów WAPRO MAG, WAPRO GANG i WAPRO BEST za pośrednictwem plików wymiany lub bezpośrednio gdy programy współpracują na jednej bazie.
 • Moduł korekt kosztów podatkowych automatycznie wyszukuje nierozliczone transakcje w rozrachunkach programu WAPRO FAKIR, zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie dla nierozliczonych transakcji oblicza na zadany dzień procentową wartość stopnia uznania w kosztach uzyskania przychodów kwoty analizowanej transakcji i porównuje ją z procentowym stanem rozliczania rozrachunku, a na koniec następuje zaksięgowanie wyniku na wskazanym koncie pozabilansowym:
  - nadwyżki kup po stronie Dt(Wn) wskazanego konta pozabilansowego – księgowanie dla nierozliczonych transakcji;
  - niedoboru kup po stronie Ct(Ma) wskazanego konta pozabilansowego – po rozliczeniu transakcji (również częściowym). Moduł Zarządzania Dokumentami (e-Archiwum) służy do zapisywania i przechowywania w bazie danych programu plików dokumentów elektronicznych (e-Dokumentów). Najważniejszymi jego funkcjonalnościami jest możliwość pracy z oryginałami faktur elektronicznych oraz możliwość korzystania z kopii elektronicznych standardowych dokumentów. W zależności od rodzaju dokumentu jaki ma być zapisany w e-Archiwum należy wybrać właściwy kontekst. Moduł umożliwia zapisanie dowolnej liczby dokumentów w następujących kontekstach:
  - firmy (do zapisywania dokumentów takich jak np. umowa spółki);
  - księgowanego dokumentu (do zapisywania dokumentów takich jak e-faktura i inne księgowane typy dokumentów);
  - kontrahenta (do zapisywania takich dokumentów jak np. umowy handlowe, zgoda na wystawianie faktur elektronicznych itp.);
  - pracownika (do zapisywania takich dokumentów jak np. dokumenty kadrowo -płacowe, itp.)
 • Zapisane w module e-Dokumenty do dokumentów systemowych, w interfejsie programu stanowią załączniki do zaksięgowanych dokumentów, a podgląd dostępny jest po przyciśnięciu jednego przycisku.
 • Automatyczne naliczanie korekt podatku VAT:
  - Podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. ulga na złe długi, wraz z automatycznym wypełnieniem zawiadomienia VAT-ZD.
  - Podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego wynikającego z nierozliczonych transakcji zakupu po upływie 90 dni;
 • Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu oraz ubezpieczeń samochodów. W tym celu w automatach VAT zakupu dodano trzy nowe kwoty: kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT, kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu oraz kwota podatku naliczonego do odliczenia. W formatce dodawania / edycji pozycji VAT znajduje się kalkulator naliczania kosztów samochodów. Informacje o samochodach wymagane do automatycznego naliczania wyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby deklaracji VAT-26 możemy zapisywać w kartotece Pojazdy samochodowe.
 • Automatyczne, dynamiczne opisy nagłówka dokumentu oraz pozycji dokumentu: utworzone i przechowywane opisy służą jako podpowiedź podczas wprowadzania odpowiednich danych do systemu. W celu przyśpieszenia księgowania opisy mogą być w całości lub częściowo dynamicznie tworzone przez program. program może tworzyć automatycznie opis składający się z stałego tekstu oraz dynamicznie dodawanych wartości pól nagłówka dokumentu. Opis nagłówka i pozycji może być niezależny.
 • Pobieranie danych i informacji z sieci:
  - Pobieranie średnich kursów walut z Narodowego Banku Polskiego lub Europejskiego Banku Centralnego może odbywać się automatycznie każdorazowo po uruchomieniu programu i wejściu do firmy lub automatycznie po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku na formatce tabeli kursów.
  - Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z GUS po wprowadzeniu numeru NIP.
  - Automatyczna weryfikacja czy kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT na terenie Unii Europejskiej.
  - Automatyczne wygenerowanie mikrorachunku podatkowego firmy.
 • Korespondencja elektroniczna
  - Moduł e-Poczty podobnie jak w innych programach WAPRO ERP pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aplikacja pozwala skonfigurować konto firmowe (współdzielone między wszystkich użytkowników danej firmy) oraz konto użytkownika (dedykowane dla konkretnego użytkownika). W programie możemy również korzystać z domyślnego programu pocztowego np. Microsoft Outlook.
  - Moduł SMS – umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS za pośrednictwem bramki infoBIP z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów  oraz rozrachunków.
 • Możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7. Pliki JPK_V7 nie posiadają wszystkich informacji o dokumentach potrzebnych do ich pełnego zarejestrowania w programie finansowo-księgowym, dlatego każdy zaimportowany tą metodą dokument musi być zweryfikowany i w razie konieczności uzupełniony.

Controlling

 • Raporty i zestawienia – WAPRO FAKIR umożliwia tworzenie raportów i zestawień, do których dane pobierane są, po odpowiednim odfiltrowaniu, bezpośrednio z bazy danych bez złożonych kalkulacji, a także takich w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji. Istnieje możliwość podłączania przez użytkowników raportów wykonanych w technologii Crystal Reports. Mogą być one dodawane oraz edytowane.

Usługi Platformy dla Biur Rachunkowych (tylko dla klientów którzy przystąpili do Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych Asseco WAPRO i dołączyli do usługi Biuro Rachunkowe Online)

 • Biuro Rachunkowe Online – usługa transferu dokumentów wraz z załącznikami z systemów zarządzania sprzedażą WAPRO ERP bezpośrednio do bazy danych WAPRO FAKIR w biurze rachunkowym.
 • Biuro Rachunkowe Online – Portal Klienta – usługa umożliwiająca klientom biur rachunkowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej podgląd podstawowych wskaźników i danych finansowych oraz innych informacji zarejestrowanych w programie WAPRO FAKIR w biurze.
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 2 GB RAM
 • Minimum 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 8 lub nowszy (łącznie z edycjami serwerowymi),
 • Microsoft SQL Server 2016 SP3 lub nowszy w darmowej edycji Express (wyłącznie na systemach 64 bit). W przypadku większej liczby stanowisk, zalecamy dedykowany serwer z Microsoft SQL Server Standard lub Enterprise. Edycje te nie mają ograniczeń darmowego SQL Express tj. limitu na RAM 1GB i rozmiar bazy 10GB.