Wersja pudełkowa programu WAPRO KAPER
 • Wersja pudełkowa programu WAPRO KAPER
 • Przeglądanie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów programu WAPRO KAPER
 • Edycja środka trwałego w programie WAPRO KAPER
 • Okno definiowania deklaracji VAT-7 w programie WAPRO KAPER
 • Definiowanie listy płac dla pracowników w programie WAPRO KAPER
 • Edycja danych zdarzenia gospodarczego w programie WAPRO KAPER
 • Definiowanie udziałowców w programie WAPRO KAPER
 • Dodawanie nowego zapisu do rejestru VAT w programie WAPRO KAPER

WAPRO KAPER BIURO - Księga podatkowa i ryczałt

2 447,70 zł
Brutto

logo programu WAPRO KAPER

Wariant BIURO programu WAPRO KAPER skierowany jest dla biur księgowych rozliczających wiele firm. Zgodnie z warunkami licencji pozwala na obsługę nieograniczonej liczby firm. Program może być zainstalowany na wielu stanowiskach, możemy również utworzyć dowolną liczbę użytkowników programu i przypisać ich do grupy użytkowników, a także skonfigurować dla każdego z nich odpowiednie uprawnienia. Dodatkowe funkcjonalności które posiada ten wariant w przeciwieństwie do pozostałych wariantów to: eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, eksport wydruków do formatu PDF, możliwość monitorowania zmian dokonanych w poszczególnych dokumentach oraz dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego – a w szczególności ułatwiające zarządzanie e-Deklaracjami.

Program nie jest objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro.

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt zakupu każdego kolejnego stanowiska wynosi 2447,70 zł brutto. Kolejne stanowiska możemy dokupić posiadając tylko aktualną wersję programu.

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

Program WAPRO KAPER (dawniej znany pod nazwą WF-KaPeR)   jest programem przeznaczonym do prowadzenia uproszczonej księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji sprzedaży, a także rozliczenia dochodów z najmu. Po dokonaniu procesu instalacji aplikacja jest gotowa do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Wymaga wprowadzenia do niej jedynie podstawowych danych, a wiele operacji związanych np. z wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT lub naliczaniem składek ubezpieczeniowych zostało zautomatyzowanych aby oszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu. Program jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany, co odciąża użytkownika od konieczności stałego śledzenia zmieniających się przepisów. Do dyspozycji mamy wiele gotowych, automatycznie wypełnianych formularzy deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WAPRO KAPER obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej. Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl. Program jest oparty na technologii klient- serwer co oznacza że składa się z dwóch części: bazy danych Microsoft SQL Server w wariancie Express Edition którą otrzymujemy bezpłatnie oraz z aplikacji użytkowej WAPRO KAPER. Wszystkie wprowadzane w aplikacji dane trafiają do bazy danych z którą aplikacja musi być połączona. Do dyspozycji mamy bogaty system zapytań filtrujących, który pozwala łatwo wyszukiwać i selekcjonować informacje według dowolnych kryteriów. Użytkownik na własny użytek może zbudować dowolne wyrażenie filtrujące. Możemy hierarchicznie segregować dane poprzez drzewa filtrów, które są dostępne w większości okien programu. Program wyróżnia również duża ilość wbudowanych zestawień i raportów, jak również możliwością podpinania zewnętrznych raportów np. wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS.

Współpraca z innymi programami

Program WAPRO KAPER posiada moduł importu zapisów bezpośrednio z programu WAPRO MAG pracującego na wspólnej bazie danych oraz zapisów z zewnętrznych plików co umożliwia współpracę z programem WAPRO MAG zainstalowanym na innym komputerze lub poza siecią, a także z programem WAPRO FAKTURKA. Moduł ten posiada m.in. możliwość konfiguracji typu importowanego dokumentu o wybór rejestru VAT oraz opcję blokowania importu dokumentów wcześniej zaksięgowanych. Program współpracuje również z programem WAPRO ANALIZY, dzięki czemu możemy dodatkowo uzyskać możliwość wykonywania wielowymiarowych, przekrojowych analiz, w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i wykresów, niezbędnych do oceny trendów zmian procesów zachodzących w firmie, analiz porównawczych i innych.

WAPRO KAPER umożliwia współpracę z rozprowadzanym przez ZUS programem Płatnik. Formatem pliku wymiany danych jest XML (Uwaga: od wersji 8.41.2 został zaktualizowany format pliku wymiany danych XML z programem Płatnik, dlatego do prawidłowego działania programu wymagana jest aktualna wersja programu Płatnik - co najmniej musi to być wersja 10.02). Na podstawie zgromadzonych w programie danych tworzy elektroniczne dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe dla ZUS.

Program jest zintegrowany ze środowiskiem Windows. Stwarza to nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w aplikacji przez aplikacje Windowsowe np. Word, Excel, itp..

Usługi subskrypcyjne

Usługi subskrypcyjne są funkcjonalnością dostępną tylko dla posiadaczy aktualnej wersji programu i ich wygaśnięcie następuje wraz z końcem roku kalendarzowego w którym kończy się okres obowiązywania danej wersji.

 • Nowy wykaz podatników VAT - w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • WAPRO RODO jest modułem dostępnym bezpłatnie jako usługa subskrypcyjna dla posiadaczy aktualnej wersji programu. Przeznaczeniem programu jest ułatwienie osobom odpowiedzialnym w firmach za bezpieczeństwo danych osobowych przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych zawartych w rozporządzeniu RODO w zakresie rozliczalności i ograniczenia celu oraz realizacji praw podmiotów danych takich jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu oraz prawo do przenoszenia danych. Program WAPRO RODO pozwala na prowadzenie zarówno rejestrów dotyczących elektronicznych zbiorów danych, jak i rejestrów dotyczących zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej.
 • WAPRO PPK to moduł którego zadaniem jest realizacja wymogów zapisanych w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 2215). Umożliwia on rejestrację umowy o zarządzanie PPK podpisanej z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie, rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK, rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat. Moduł jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programów źródłowych (WAPRO GANG, WAPRO KAPER), jak również opcję przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.

Moje konto WAPRO ERP

Moduł Moje Konto WAPRO ERP umożliwia zamawianie nowych wersji programu, kupowanie nowych produktów i usług oraz zarządzanie licencjami. Aplikacja wykorzystuje ten sam login i hasło, które jest używane do systemu Asystent WAPRO. Moduł może być uruchamiany z Menu Pomoc lub pulpitu informacyjnego programu lub bezpośrednio z pulpitu systemu Windows. Korzystając z modułu mamy:

 • Wgląd w pełną historię i stan posiadania swoich licencji.
 • Bezproblemową szybką aktualizację wszystkich licencji w jednym miejscu.
 • Podgląd kiedy kończą się licencje czasowe.
 • Możliwość pobierania certyfikatów do poszczególnych licencji.
 • Szybką możliwość kalkulacji kosztów aktualizacji licencji.
 • Możliwość dokonania opłaty zamówienia przez płatności internetowe.

Telemetria

W edycji użytkownika dostępnym w oknie Użytkownicy i Grupy znajduje się zakładka Telemetria, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dotyczącymi zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie: https://wapro.pl/telemetria .

Funkcjonalności programu WAPRO KAPER BIURO

Ogólne 

 • Możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby podmiotów.
 • Rozliczanie dowolnej ilości środków trwałych.
 • Rozliczanie dowolnej ilości samochodów.
 • W przypadku wszystkich ważniejszych okien istnieje możliwość  zapisania danych w formacie akceptowanym przez program MS Excel. W tym celu wystarczy odfiltrować interesującą nas zawartość w oknie przeglądarki, a program zapisze je do pliku z rozszerzeniem .csv.
 • Program udostępnia możliwość zakładania nowych grup użytkowników ( w wariancie BIZNES możemy użytkowników przypisać tylko do dwóch grup: Administrator i Użytkownik) oraz konfigurowania dla poszczególnych grup tzw. praw dostępu do danych i do funkcji programu.
 • Eksport wydruków do formatu PDF.
 • Historia zapisów pozwala na podgląd kto i jakie zmiany dokonał w poszczególnych dokumentach.
 • Moduł e-Formularze przeznaczony do przygotowywania deklaracji podatkowych, zgłoszeń informacji, elektronicznych sprawozdań finansowych i innych formularzy. Cechą wspólną tego typu dokumentów elektronicznych jest to, że ich strukturę definiują schematy XSD publikowane przez Ministerstwo Finansów oraz tworzony przez nie dokument ma postać elektroniczną, jest zapisywany w postaci pliku XML, który najczęściej po podpisaniu jest wysyłany na serwer Ministerstwa Finansów.

Kartoteki

 • Kartoteka kontrahentów pozwala na grupowanie zapisów związanych z jednym kontrahentem. Można w niej definiować domyślne kody JPK, które po wybraniu kontrahenta w dokumencie zostaną automatycznie wstawione do nagłówka dokumentu.
 • Kartoteka Urzędów Skarbowych zawiera dane o urzędach skarbowych z adresami i numerami kont bankowych.
 • Kartoteka stawek podatku dochodowego zawiera informacje o obowiązujących aktualnie (dla danego roku kalendarzowego) stawkach i progach podatku dochodowego. Kartoteka stawki podatku ubezpieczeniowego zawiera informacje o obowiązujących (od wprowadzonej daty) stawkach ubezpieczenia wypadkowego.
 • Kartoteka Samochody zawiera informacje o prywatnych samochodach, których koszty eksploatacji są rozliczane w obsługiwanej firmie (w wariancie START mamy możliwość rozliczenia tylko jednego samochodu). Kartoteka stawek za kilometr przebiegu pojazdu jest wykorzystywana przez funkcję rozliczania przejazdów prywatnymi samochodami. Kartoteka typowych przejazdów jest kartoteką pomocniczą do wypełniania ewidencji przebiegu pojazdu. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku często powtarzających się przejazdów w te same miejsca.
 • Kartoteka zdarzeń gospodarczych służy do wspomagania procesu ręcznego księgowania dokumentów w księdze przychodów i rozchodów. Pozycje kartoteki pozwalają na stworzenie typowych szablonów księgowań, których zastosowanie podczas księgowania dokumentów nie tylko znakomicie przyspiesza pracę, ale również wprowadza pewien porządek poprzez ujednolicenie podobnych księgowań.
 • Kartoteka Płace Minimalne - rejestruje zmiany płac minimalnych.

Deklaracje podatkowe

 • Rozliczanie podatku VAT w obrocie, krajowym, zagranicznym i wewnątrz Unii Europejskiej.
 • Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-ZD na formularzach lub na czystych kartkach.
 • Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.
 • Program WAPRO KAPER może obsługiwać wielu udziałowców. Aby było możliwe właściwe rozliczanie podatku dochodowego poszczególnych właścicieli konkretnej firmy należy "poinformować" program, którzy udziałowcy są jej właścicielami oraz koniecznie podać ich procentowy udział.
 • Możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie oraz dowolnej ilości spisów z natury.
 • Możliwość tworzenia własnych źródeł dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych oraz bankowych dowodów wpłat gotówkowych do każdej deklaracji.
 • Sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi deklaracjami jak NIP/2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L wraz z załącznikami PIT-28A, PIT-28B wraz z załącznikami PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K.
 • Zerowy PIT dla młodych - zaimplementowano w programie obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r., zwolnienie przychodów od zaliczki na podatek na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt. 148ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Obsługa mikrorachunków podatkowych.
 • Możliwość obsługi "Małego ZUS Plus" i naliczania na tej podstawie składek ZUS.

Automatyzacja pracy

 • Moduł e-Deklaracji w programie WAPRO Kaper dostępny jest we wszystkich wariantach programu. Dodatkowo, warunkiem koniecznym do wysyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego elektronicznie jest dostęp do internetu. Obecna wersja programu WAPRO Kaper obsługuje wszystkie dostępne deklaracje elektroniczne spośród tych, które program oferuje w wersji tradycyjnej.
 • Automatyczna korekta VAT zgodnie z artykułem 89a ustawy o VAT.
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z GUS do kartoteki kontrahentów na podstawie numeru NIP.
 • Automatyczne sprawdzanie NIP-u kontrahenta na podstawie w systemie EU VIES.
 • Moduł e-Poczty podobnie jak w innych programach WAPRO ERP pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aplikacja pozwala skonfigurować konto firmowe (współdzielone między wszystkich użytkowników danej firmy) oraz konto użytkownika (dedykowane dla konkretnego użytkownika). W programie możemy również korzystać z domyślnego programu pocztowego np. Microsoft Outlook.
 • Z programu mogą być wysyłane automatyczne powiadomienia SMS lub e-mail dotyczące naliczonych zobowiązań udziałowca lub firmy.
 • Program posiada mechanizm automatycznego naliczania kosztów eksploatacji samochodów.
 • Automatyczne naliczanie składek PPK uczestników programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Składki naliczane są w trakcie naliczania listy płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych. WAPRO KAPER nalicza automatycznie składki PPK, na podstawie informacji otrzymanych z modułu WAPRO PPK.
 • Możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7. Pliki JPK_V7 nie posiadają wszystkich informacji o dokumentach potrzebnych do ich pełnego zarejestrowania w programie finansowo-księgowym, dlatego każdy zaimportowany tą metodą dokument musi być zweryfikowany i w razie konieczności uzupełniony.

Ewidencje księgowe

 • Księga Przychodów i Rozchodów jest najważniejszą ewidencją księgową w programie. Służy do rejestracji dokumentów księgowych zgodnie z Rozporządzeniem o prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. W księdze przechowywane są zapisy odzwierciedlające operacje zakupów i sprzedaży towarów handlowych, ponoszonych kosztów i innych wydatków. Na podstawie Księgi następuje rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych – w formie deklaracji PIT-5. Równocześnie z wpisem do księgi są umieszczane odpowiednie zapisy w rejestrach VAT sprzedaży i zakupu, co bardzo skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów. Wpis do księgi może być zaksięgowany w wielu kolumnach i być powiązany z wieloma zapisami w rejestrach VAT różniącymi się grupami podatkowymi oraz datami VAT (datą naliczenia podatku należnego / datą odliczenia podatku naliczonego).
 • W programie WAPRO KAPER istnieje moduł korekt kosztów podatkowych, który umożliwia weryfikację zarejestrowanych w systemie transakcji zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Automatycznie księgowane jest zmniejszenie kosztów podatkowych lub zwiększenie kosztów podatkowych po rozliczeniu transakcji.
 • Moduł rozliczania rozrachunków przeznaczony do rozliczania rozrachunków, które są tworzone automatycznie w trakcie zapisywania dokumentów. W programie możemy rozliczyć rozrachunek z równoczesnym zarejestrowaniem w systemie dokumentu finansowego, a także skompensować rozrachunki.
 • Chronologiczne uporządkowanie wpisów pozwala na księgowanie przed skompletowaniem wszystkich dokumentów.
 • Program umożliwia w każdej chwili podejrzenie sum zapisów w księdze zarówno w układzie z bieżącego miesiąca, jak i narastająco od początku roku. Do wyboru mamy też sumowanie rozszerzone, w którym sumowanie odbywa się z uwzględnieniem kwot zapisów, które przypisane zostały do kategorii i klasyfikacji wprowadzonych przez użytkownika w programie.
 • Możliwość oznaczenia dokumentu jako wystawionego zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegającego obowiązkowemu Mechanizmowi Podzielonej Płatności.
 • Możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K dla dokumentów rejestrowanych ręcznie oraz dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML.
 • Obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

Rejestry VAT

 • Użytkownik ma możliwość określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także możliwość w każdym z rejestrów – określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej.
 • Rozliczanie podatku VAT Małego Podatnika metodą kasową.
 • Obsługa transakcji opodatkowanych metodą odwrotnego obciążenia.
 • Możliwość automatycznego rejestrowania zapisów w VAT dla kosztów związanych z samochodami, zgodnie z definicją pojazdu znajdującą się w kartotece "Samochody".

Obsługa wynagrodzeń

 • Kartoteka pracowników umożliwiająca również generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS.
 • Możliwość przeglądania i edycji listy płac. Program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS.
 • Program WAPRO Kaper zapewnia możliwość tworzenia umów cywilnoprawnych. Umożliwia także tworzenie rachunków wynikających z tych umów oraz rozliczanie wynikających zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możemy stworzyć harmonogram zapłat, a na jego podstawie generować kolejne rachunki.
 • Rozliczenie podatku dochodowego pracowników (PIT-11 i PIT-40).
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
 • Automatyczne tworzenie przelewów bankowych do pozycji listy płac oraz do rachunków bankowych wystawionych do umów zlecenie i o dzieło.

Usługi Platformy dla Biur Rachunkowych (tylko dla klientów którzy przystąpili do Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych Asseco WAPRO i dołączyli do usługi Biuro Rachunkowe Online)

 • Biuro Rachunkowe Online – usługa transferu dokumentów wraz z załącznikami z systemów zarządzania sprzedażą WAPRO ERP bezpośrednio do bazy danych WAPRO KAPER w biurze rachunkowym.
 • Biuro Rachunkowe Online – Portal Klienta – usługa umożliwiająca klientom biur rachunkowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej podgląd podstawowych wskaźników i danych finansowych oraz innych informacji zarejestrowanych w programie WAPRO KAPER w biurze.

Instalacja jednostanowiskowa 

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 2 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64, 
 • 4 GB RAM, 
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • napęd DVD, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 2012 R2 Server, 
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy. 

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86, 
 • 1024 MB RAM, 
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10. 

Praca w sieciach:

Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

Pozostałe wymagania:

Pełne wykorzystanie funkcjonalności wersji BIURO wymaga posiadania pakietu MS Excel lub MS Office w wersji XP lub późniejszej.