Wersja pudełkowa programu WAPRO ANALIZY
 • Wersja pudełkowa programu WAPRO ANALIZY
 • Lista analiz predefiniowanych w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza sprzedaży wg odbiorców w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza obrotów magazynowych wg kategorii w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza zamówień wg asortymentu w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza rozrachunków – stan rozrachunków w wybranym okresie w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza zapisów na kontach (zmiany obrotów dla konta 40 – syntetycznie) w programie WAPRO ANALIZY

WAPRO ANALIZY PRESTIŻ - Analizy wielowymiarowe

2 447,70 zł
Brutto

Logo programu WAPRO ANALIZY

Wariant PRESTIŻ programu WAPRO ANALIZY jest wariantem zaawansowanym programu. Od wersji BIZNES różni się możliwością tworzenia widoków analitycznych które pozwalają na pominięcie generowania struktur OLAP oraz współpracą z programami WAPRO KAPER, WAPRO GANG oraz WAPRO BEST.

Program nie jest objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro.

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt zakupu każdego kolejnego stanowiska programu wynosi 2447.7 zł brutto. Kolejne stanowiska możemy dokupić tylko posiadając aktualną wersję programu.

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

Program WAPRO ANALIZY jest programem uzupełniającym dla innych programów Asseco WAPRO przeznaczonym do analizy danych zarejestrowanych w innych programach magazynowo-sprzedażowych lub finansowo-księgowych. Program zawsze pracuje bezpośrednio na danych, ponieważ doinstalowuje swoją strukturę do baz danych innych programów, dlatego też tworzone analizy są zawsze aktualne. Skierowany jest do osób zarządzających firmą, działem firmy, tworzących strategię firmy dostarczając im wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program wykorzystuje technologię klient – serwer opierając się na bezpłatnej wersji bazy danych Microsoft SQL Server Express Edition jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP) co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność. Umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy. System może również pominąć generowanie struktur OLAP poprzez wykorzystanie tzw. widoków analitycznych, które analizowane będą za pomocą wbudowanej przeglądarki programu. Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych natywnej przeglądarki danych działających analogicznie jak tabele przestawne arkusza MSExcel. Takie rozwiązanie zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też definiowania hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych. Taka metoda analizy danych pozwala równocześnie analizować dane w postaci tabelarycznej jak również wykresu. Zmieniając dane w tabeli automatycznie zmienia się zawartość wykresu co pozwala znacznie zredukować czas wymagany do przeprowadzenia analizy.

Wprowadzenie

Proces analizy składa się z dwóch etapów:

 • Przygotowanie odpowiedniego do projektu analizy zestawu danych (wybieramy odpowiedni zbiór danych), zdefiniowania wymaganego zestawu wymiarów, poziomów i miar.
 • Pracy w wewnętrznej przeglądarce danych w celu odpowiedniego skonfigurowania przygotowanych wcześniej wymiarów, poziomów i miar, tak aby uzyskać odpowiednie zestawienia tabelaryczne i wykresy.

W programie można albo:

 • Tworzyć i zapamiętywać wszystkie utworzone analizy w celu późniejszego ich wykorzystania w niezmienionej formie, w postaci gotowych szablonów;
 • Albo utworzyć tylko kilka podstawowych definicji zbiorów danych przeznaczonych do późniejszej, interaktywnej pracy. Wewnętrzna przeglądarka posiada mechanizmy pozwalające na łatwe manipulowanie danymi, ich filtrowanie lub grupowanie. Otwierając wybrany zestaw danych możemy go przeanalizować pod dowolnym kątem. Po wstępnej analizie danej często pojawia się problem wymagający głębszego przeanalizowania. Program pozwala by praca z danymi mogła przebiegać indywidualnie tak aby znaleźć źródło zaabsorbowanego zjawiska, problemu, zmiany trendu.

Program WAPRO Analizy nie jest przeznaczony do wykonywania roboczych zestawień rejestrów dokumentów, czy innych zestawień dostępnych w innych aplikacjach systemu zarządzania firmą WAPRO ERP. Można natomiast uzyskać zestawienia niedostępne w innych aplikacjach, można zestawić na przykład całkowite koszty zakupu czy też sprzedaż netto w tym okresie i analizować je pod różnym kątem. W podziale na firmy, oddziały, magazyny, czy kategorie asortymentowe, asortyment, producentów, dostawców, wyróżniki, indeksy. Można porównywać trendy wybranych miar dla całych kategorii lub wybranych pozycji asortymentowych, zestawiać listy najlepiej lub najgorzej sprzedających się towarów w magazynach, punktach sprzedaży, u handlowców czy też wyniki osiągnięte z naszymi odbiorcami i wiele innych.  

Współpraca z innymi programami

WAPRO MAG

 • WAPRO MAG Analizy sprzedaży - Umożliwia przygotowanie wszechstronnej analizy dotyczącej sprzedaży. Przygotowane raporty mogą być grupowane między innymi wg czasu, klientów, grup cenowych, klasyfikacji kontrahentów, magazynów, terytorium, pól dodatkowych oraz artykułów i ich kategorii a jako wartości w analizach można zastosować miary: wartość sprzedaży netto, brutto, wartość zakupu netto, marża, narzut, zysk netto, ilość.
 • WAPRO MAG Analizy sprzedaży ze wskaźnikami KPI - prezentuje wartości sprzedaży w podziale na: handlowców, kontrahentów, artykuły, magazyny, kategorie asortymentowe, rok, miesiąc. Analizy prezentują dane w czterech kolumnach (wartość, cel, status, trend) dla każdej z miar: sprzedaż zysk – KPI, sprzedaż ilość – KPI, sprzedaż netto – KPI.
 • WAPRO MAG Analizy obrotów magazynowych - Umożliwia przygotowanie zestawień, raportów obrotów magazynowych tzn. przychodów i rozchodów magazynowych. Mogą one być grupowane wg czasu, dostawców, pól dodatkowych, magazynów oraz artykułów i ich kategorii a jako wartości w analizach można zastosować miary: wartość przychodu wyrażana w cenie zakupu, wartość rozchodu wyrażona w cenie zakupu, saldo wartości zakupu (różnica pomiędzy wartościami zakupu przychodów i rozchodów), ilość.
 • WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych ze wskaźnikami KPI – prezentuje wartości sprzedaży w podziale na: artykuły, magazyny, rok, miesiąc. Analizy prezentują dane w czterech kolumnach (wartość, cel, status, trend) dla każdej z miar: rozchód ilość- KPI, zysk netto rozchód –KPI.
 • WAPRO MAG Analizy zamówień - Przeznaczona jest do przygotowania zestawień związanych ze stanem realizacji zamówień, zarówno ich stanem bieżącym jak i podsumowaniem w wybranym okresie czasu. Analiza ta przygotowuje raporty w postaci tabeli przestawnej. Raporty takie mogą być grupowane wg czasu, zamówień, terytorium, klientów, grup cenowych, klasyfikacji kontrahentów, magazynów, lokalizacji, producentów, wyróżników, artykułów i ich kategorii i wielu innych poziomów charakterystycznych dla zamówień. Jako wartości w analizach można zastosować miary: ilości i wartości – „do realizacji”, „zamówiono”, „zarezerwowano”, „zrealizowano”, „odbiorcy odbiorą” i „dostawcy dostarczą”.
 • WAPRO MAG Analiza zakupów - pozwala przeanalizować ilości i wartości zakupionych towarów w poszczególnych okresach. Dane mogą być analizowane w perspektywie klientów, regionów, kodów CN, kategorii towarowych i innych. Analiza prezentuje zarówno wartości kartotekowe jak i rzeczywiste z dostawy.
 • WAPRO MAG Analiza średnio przeterminowanych rozrachunków kontrahenta - prezentuje szczegółową informację na temat rozliczeń poszczególnych kontrahentów. Można z niej odczytać jaka jest suma nierozliczonych rozrachunków, ile ich jest czy ile średnio kontrahent nieterminowo płaci rozrachunki.
 • WAPRO MAG Analiza zakupów - pozwala przeanalizować ilości i wartości zakupionych towarów w poszczególnych okresach. Dane mogą być analizowane w perspektywie klientów, regionów, kodów CN, kategorii towarowych i innych. Analiza prezentuje zarówno wartości kartotekowe jak i rzeczywiste z dostawy.
 • WAPRO MAG Analiza średnio przeterminowanych rozrachunków kontrahenta - prezentuje szczegółową informację na temat rozliczeń poszczególnych kontrahentów. Można z niej odczytać jaka jest suma nierozliczonych rozrachunków, ile ich jest czy ile średnio kontrahent nieterminowo płaci rozrachunki.
 • WAPRO MAG Analiza stanu magazynowego - pozwala przenalizować dla całej kartoteki towarowej ile dane towary zalegają na magazynie. Zaleganie może być prezentowane w ilości dni lub tygodni zalegania lub w poszczególnych okresach zalegania np. 0-60 lub 60-120 itd..
 • WAPRO MAG Analiza zleceń produkcyjnych - bazuje na utworzonych zleceniach produkcyjnych. Pozwala przeanalizować ile towaru jeszcze oczekuje na produkcję i jakie jest zapotrzebowanie na składniki lub ile towaru zostało wyprodukowane w cenach kartotekowych. Analiza może odbywać się w okresach czasu lub w perspektywie magazynów i kategorii towarowych.
 • WAPRO MAG Analiza obrotów marżowych - Widok pozwala przeanalizować ilości i wartości obrotu towarów marżowych  w perspektywie czasu.
 • WAPRO MAG Analiza dokumentów - Widok pozwala przeanalizować ilości i wartości wystawianych dokumentów przez poszczególnych pracowników. Na podstawie takiej analizy można oszacować efektywność pracowników. Analiza może być punktem wyjścia do systemu premiowego pracowników.
 • WAPRO MAG Najszybciej rotujące towary -  prezentuje informacje o średnim czasie sprzedaży produktu względem dostaw oraz odniesieniu jaki aktualnie jest stan dostawy. Dodatkowo z analizy można wyczytać jaki jest najbliższy czas dostawy.

WAPRO FAKIR

 • WAPRO FAKIR Analiza rozrachunków – Przeznaczona jest do wszechstronnej analizy stany rozrachunków w firmie. Dostępne miary: Kwota, Kwota w walucie, Pozostało, Pozostało w walucie, Zapłacono, Zapłacono w walucie.
 • WAPRO FAKIR Analiza zapisów na kontach - Umożliwia szybkie przeglądanie obrotów na kontach księgi handlowej. Wymiarami są tutaj kolejne poziomy analityki konta, przy czym możliwa jest analiza danych aż do poziomu pojedynczych zapisów na koncie. Oczywiście mamy też do dyspozycji wymiar Data reprezentująca okres z poziomami: rok, kwartał, miesiąc, tydzień i dzień. W ramach wymiarów dane mogą być prezentowane w postaci trzech miar: Obroty WNObroty MA oraz  Saldo.
 • WAPRO FAKIR Analiza Miejsc Powstawania Kosztów (MPK) - Analizy MPK przeznaczone są do wszechstronnej analizy kosztów firmy. Dane do analizy pobierane są z bazy danych programu WAPRO  Fakir. Do przygotowania analizy dostępne są wymiary: Gałąź z poziomami analitycznymi MPK, Konto - konta bilansowe, na których równolegle do MPK księgowano koszty, Dokument  - z poziomami : numer dokumentu i konto, Data reprezentująca okres z poziomami: rok, kwartał, miesiąc, tydzień i dzień oraz Grupy wskaźników (1 - 5) z poziomami: grupa wskaźnika i kod wskaźnika. Użytkownik może wybrać także miary Obroty Ma, Obroty Wn, Saldo Wn, Saldo Ma.

WAPRO KAPER

 • WAPRO KAPER Analiza Ryczałtu - prezentuje wartości ryczałtu z podziałem na poszczególne stawki procentowe z uwzględnieniem podziału na wybranych kontrahentów czy też miesięcy uzyskania przychodu.
 • WAPRO KAPER Roczne rozliczenie księgi - prezentuje dane z wybranych kolumn księgi z podziałem na okresy. Dzięki analiz można szybko przeanalizować rozkład przychodów i kosztów w wybranych firmach.
 • WAPRO KAPER Raty amortyzacji - prezentuje wykonane raty amortyzacji z podziałem na poszczególne środki trwałe z uwzględnieniem okresów amortyzacji raty.
 • WAPRO KAPER Planowane raty amortyzacji - prezentuje zaplanowane raty amortyzacji z podziałem na poszczególne środki trwałe z uwzględnieniem przyszłych rat amortyzacji.

WAPRO GANG

 • WAPRO GANG wykaz umów o prace w okresach - pozwala analizować zawarte umowy w okresach dla poszczególnych pracowników z podziałem na stanowiska. W analizie prezentowane są dane pracownika, stanowisko, rodzaj umowy oraz daty umowy.
 • WAPRO GANG wykaz umów zlecenia - prezentuje listę zawartych umów zlecenia w okresach, z podaniem daty i okresu rozpoczęcia oraz ilości zawartych umów. Dodatkowo analiza prezentuje kwotę umowy. Na tej podstawie można szybko oszacować ilości zawieranych umów czy też wypełnić dane do deklaracji GUS.
 • WAPRO GANG wykaz umów o dzieło - prezentuje listę zawartych umów o dzieło w okresach, z podaniem daty i okresu wykonania umowy o dzieło oraz ilości zawartych umów. Dodatkowo analiza prezentuje kwotę umowy. Na tej podstawie można szybko oszacować ilości zawieranych umów czy też wypełnić dane do deklaracji GUS.
 • WAPRO GANG Analiza rozpoczętych angaży w okresach - zawiera informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia angaży w okresach z uwzględnieniem podziału na stanowiska. Na tej podstawie można szybko oszacować ilości zmian w angażach czy też wypełnić dane do deklaracji GUS.

Moje konto WAPRO ERP

Moduł Moje Konto WAPRO ERP umożliwia zamawianie nowych wersji programu, kupowanie nowych produktów i usług oraz zarządzanie licencjami. Aplikacja wykorzystuje ten sam login i hasło, które jest używane do systemu Asystent WAPRO. Moduł może być uruchamiany z Menu Pomoc lub pulpitu informacyjnego programu lub bezpośrednio z pulpitu systemu Windows. Korzystając z modułu mamy:

 • Wgląd w pełną historię i stan posiadania swoich licencji.
 • Bezproblemową szybką aktualizację wszystkich licencji w jednym miejscu.
 • Podgląd kiedy kończą się licencje czasowe.
 • Możliwość pobierania certyfikatów do poszczególnych licencji.
 • Szybką możliwość kalkulacji kosztów aktualizacji licencji.
 • Możliwość dokonania opłaty zamówienia przez płatności internetowe.

Funkcjonalności programu WAPRO ANALIZY PRESTIŻ

Podstawowe funkcjonalności

 • Dla użytkowników którzy jeszcze nie spotkali się z tabelami przestawnymi program oferuje pakiet predefiniowanych, najbardziej typowych, standardowych analiz. Pozwalają natychmiast rozpocząć pracę z programem i wykonać potrzebne zestawienia czy wykresy. Analizy te możemy powielić i zmodyfikować, dzięki czemu stworzymy pierwsze, własne zestawy danych. W ten sposób ucząc się zaczniemy tworzyć od podstaw swoje własne analizy. 
 • Możliwość tworzenia własnych analiz przez użytkownika.
 • Przeglądarka wewnętrzna pozwala na przeglądanie danych z analiz OLAP, a także ich filtrowanie i sortowanie.
 • Pasek szybkich podsumowań dla zaznaczonych komórek.
 • Użytkownik może wybrać filtrowanie wartości poprzez analizę TOP - w tym celu powinien wprowadzić interesującą go ilość wierszy jaka ma być wyświetlana w tabeli.
 • Możliwość równoczesnej prezentacji danych w tabeli przestawnej i na wykresie.
 • Zaawansowany kreator wykresów z możliwością wyboru typu wykresu, konfiguracji serii danych i wielu innych elementów wykresu.
 • Publikowanie analiz jako raporty w programach WAPRO MAG oraz WAPRO FAKIR.
 • Eksport wyników tak jak widoczne są na ekranie do plików w formacie .pdf, .xls, .xlsx, .html, .rtf, .txt.
 • Widoki analityczne - Funkcja Widoków Analitycznych inaczej określanych widokami SQL pozwala definiować dane bezpośrednio pochodzące z bazy danych w czasie rzeczywistym. Analiza odbywa się w oparciu o zarejestrowany widok SQL w programie WAPRO Analizy. Pozwala na dołączanie praktycznie dowolnie wymyślonej przez użytkownika analizy, której logika została skonstruowana jako widok SQL. Program posiada kilkanaście gotowych widoków analitycznych dotyczących różnych programów np. WAPRO Mag czy WAPRO Kaper lub WAPRO Gang. Użytkownik może dokładać własne widoki stworzone na podstawie zapytań SQL rozszerzając dzięki temu funkcjonalność programu o specyficzne dla danego przedsiębiorstwa potrzeby analizy danych zapisanych w poszczególnych programach. Użytkownik może w definicji widoku określić własny warunek WHERE, który pozwala ograniczyć ilość danych jakie system będzie pobierał do analizy.

Analizy

 • Możliwość definiowania analiz jako ulubione.
 • Powielanie analizy predefiniowanej.
 • Ważność danych analizy OLAP - pozwala określić ile ważna jest analiza. Jeśli użytkownik poda ilość większą od 0 system każdorazowo podczas otwierania analizy będzie sprawdzał kiedy ostatnio była generowana analiza. Jeśli nie upłynął termin ważności system nie będzie odświeżał danych analizy więc dane mogą być analizowane np. sprzed kilku dni.
 • Możliwość dynamicznej zmiany rodzaju wykresu.
 • Definiowanie danych wykresu na podstawie zaznaczonego obszaru danych.
 • Zaawansowany kreator filtrów.
 • Zapisywanie konfiguracji analizy w bazie danych.
 • Możliwość zmiany rodzaju sekcji pól i obszarów.
 • Obsługa pól dodatkowych.

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2GHz kompatybilny z x64 lub x86,
 • 2GB RAM,
 • Minimum 2 GD wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Napęd DVD,
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024*768),
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10,
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition,
 • Microsoft SQL Server Adomd (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft SQL Server Analysis Services OleDB provider (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft Net Framework 3.5 SP1.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2GHz kompatybilny z x64 lub x86,
 • 4GB RAM,
 • Minimum 2 GD wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Napęd DVD,
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024*768),
 • Windows 2012 R2 Server.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1GHz kompatybilny z x64 lub x86,
 • 2048 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Napęd DVD,
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10,
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition,
 • Microsoft SQL Server Adomd (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft SQL Server Analysis Services OleDB provider (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft Net Framework 3.5 SP1.

Praca w sieciach

 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

Pozostałe wymagania

 • Wymaga dostępu do bazy danych programu WAPRO MAG/ WAPRO FAKIR.