Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020!

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020!

W dniu 10 czerwca 2019 do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapewnienia zwiększenia stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jak również zapobiegania unikaniu płacenia podatków. 29 lipca 2019 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, której nowo dodany artykuł 109a wchodzi w życie z dniem 01.01.2020. 

Celem ustawy jest przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym, a przez to zwiększenie wpływu z podatku VAT do budżetu państwa. W uzasadnieniu do projektu ustawy przywołano przykłady nadużyć polegających na wystawianiu faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. W procederze takim biorą udział współpracujące ze sobą firmy , z których jedna otrzymuje zazwyczaj korzyść majątkową, a druga dokonuje odliczenia podatku VAT, mimo iż nie nabyła wskazanych na fakturze podatków i usług. Regulacja ma więc jedynie odzwierciedlać zasady określone w ustawie o podatku VAT. Zgodnie z nimi podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu jako konsument, czy jako podmiot gospodarczy. Jeśli nabywa towar jako konsument, nie może później zmienić charakteru tego zakupu, tzn. wykorzystać go do celów prowadzonej działalności i odliczyć VAT. Sprzedaż dokonaną na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentuje się fakturą, a nie paragonem fiskalnym. 

Aby zdyscyplinować podatników od 1 września planuje się nałożenie kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów. W przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, na którym nie ma numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożona kara finansowa w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Kara w tej samej wysokości zostanie również nałożona na nabywcę który ujmie taką fakturę w swojej ewidencji. 

Ustawodawca uregulował również procedurę postepowania w przypadku użytkowników urządzeń fiskalnych nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP na paragonie. Nowe przepisy w tym zakresie nie wymuszają wymiany urządzeń fiskalnych na nowe. To nabywca w momencie dokonywania zakupu powinien zadeklarować, że nabywa towar lub usługę jako podatnik. Wówczas sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na urządzeniu fiskalnym, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Przepisów tych nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

W przypadku podatników posiadających urządzenia fiskalne z funkcjonalnością drukowania numeru NIP nabywcy na paragonie konieczna może się okazać zmiana stosowanych procedur lub zaktualizowanie posiadanego oprogramowania do wersji umożliwiającej drukowanie numeru NIP na paragonie. Przykładowo w programie WAPRO MAG od wersji 8.40.0 dodano w ustawieniach drukarek fiskalnych: Emar Printo, Emar Tempo Pro, Posnet Thermal HD, Posnet Thermal XL, Posnet Thermal FV EJ LED, Posnet Thermal FV EJ LCD, Posnet Themo HS FV EJ parametr umożliwiający drukowanie NIP-u kontrahenta na paragonie.