WAPRO 365 – nowa linia produktów w modelu abonamentowym

WAPRO 365 – nowa linia produktów w modelu abonamentowym

Firma Asseco od 1 października 2020 do stałej oferty wprowadza nową linię produktów – WAPRO 365. Funkcjonalnie są to odpowiedniki dotychczas oferowanych programów, ale zasadniczo zmienia się w nich sposób licencjonowania z bezterminowego na czasowy na okres 365 dni. Program z linii WAPRO 365 będzie działał tak długo na jak długo zostanie zakupiony abonament na jego pracę (pełne 365 dni), a znane z licencji bezterminowych pojęcie „aktualizacja” zostaje zastąpione pojęciem „przedłużenia” abonamentu. W okresie ważności abonamentu wszystkie pojawiające się aktualizacje są bezpłatne (zmiana numeru wersji na kolejną płatną wersję np. z 8.6 do 8.7 będzie dotyczyła tylko licencji w formie bezterminowej). Wraz z datą zakończenia abonamentu program WAPRO 365 przestaje działać. Ponieważ abonament startuje z chwilą aktywacji to ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu. Aby móc modyfikować lub przeglądać dane, w tym dane archiwalne musimy przedłużyć abonament przynajmniej jednego stanowiska programu WAPRO 365 lub zakupić przynajmniej jedno stanowisko odpowiednika programu w licencji bezterminowej.

Obecnie wszystkie licencje bezterminowe są nadal w ofercie. Zmiana nastąpi od 1 października 2021 roku – licencje bezterminowe wariantów PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS, BIURO, BIURO PLUS oraz BUDŻET nadal będą oferowane, natomiast warianty START oraz BIZNES zostaną wycofane z oferty. W związku z tym po tym terminie wariantów START i BIZNES nie będzie można kupić, zaktualizować lub rozbudować o kolejne stanowiska.

Ponieważ tylko programy abonamentowe WAPRO 365 będą otrzymywać wraz z aktualizacjami wszystkie nowe funkcjonalności, natomiast programy w licencji bezterminowej nie będą posiadały tej gwarancji nie zaleca się łączenia licencji bezterminowych z licencjami WAPRO 365. Przykładowo gdy posiadamy WAPRO MAG PRESTIŻ w licencji bezterminowej, a program WAPRO FAKIR PRESTIŻ w licencji abonamentowej WAPRO 365 i są one zainstalowane na jednej bazie danych to w przyszłości mogą wyniknąć problemy we współpracy między tymi programami. Dodatkowo w przypadku zmiany wersji programów z 8.6 na 8.7 program WAPRO FAKIR (jeśli np. jego abonament będzie się kończył 02.11.2021) otrzyma wersję 8.7 bezpłatnie wraz z aktualizacjami, a w przypadku WAPRO MAG aktualizację do wersji 8.7 otrzymamy dopiero po jej wykupieniu, co zrodzi problem niezgodności wersji.

Słownik pojęć

Data zakończenia abonamentu – jest to data, która wskazuje koniec okresu abonamentowego i jednocześnie moment, po którym program przestaje działać, więc przed upływem tej daty należy przedłużyć abonament.

Zakup – to zakup pierwszego abonamentu lub rozbudowa go o kolejne stanowiska.

Rozbudowa – zmiana parametrów programu na wyższy wariant lub rozszerzenie o inne parametry (kartoteki, pracownicy, itp.).

Przedłużenie – przedłużenie abonamentu o kolejne 365 dni.

Okres odnowienia – jest to czas na 90 dni przed i 90 dni po dacie zakończenia abonamentu. W tym okresie przedłużenie abonamentu może zostać dokonane w cenie specjalnej.

Cena podstawowa – cena po której dokonuje się początkowego zakupu abonamentu na pierwsze lub kolejne stanowiska.

Cena specjalna – cena przedłużenia abonamentu na każde stanowisko, która obowiązuje w okresie odnowienia. Przedłużenie licencji poza okresem odnowienia odbywa się po cenie podstawowej.

Zakup

Klienci którzy chcą przejść z licencji bezterminowej w wersjach 8.5x.x lub 8.6x.x na program z linii WAPRO 365 mają możliwość przejścia w cenie specjalnej. Klienci posiadający program w licencji bezterminowej w wersji 8.4x.x lub starszej chcący przejść na licencję WAPRO 365 mogą to zrobić w cenie podstawowej. Nowi klienci mogą kupić WAPRO 365 w cenie podstawowej, z możliwością udziału w aktualnie trwających promocjach.

Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) odbywa się po cenie podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty aktywacji abonamentu głównego. Oznacza to że w przeciwieństwie do licencji bezterminowej gdzie płacimy pełną kwotę za nowe stanowisko, płacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego.

Przedłużenie licencji

Wszystkie stanowiska programu w ramach jednej licencji zawsze mają tą samą datę zakończenia abonamentu. Przedłużenia licencji dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wynikać z sytuacji, gdy dokonujemy wyrównania abonamentów posiadanych programów.

Zmiana wariantu na wyższy (rozbudowa) lub niższy

Rozbudowa do wyższego wariantu programu możliwa jest w dowolnym momencie trwania abonamentu, w cenie podstawowej wyższego wariantu, pomniejszonej o już zapłaconą kwotę za tańszy wariant i dodatkowo pomniejszoną o wartość dni ubiegłych, od daty aktywacji abonamentu. Rozbudowy dokonujemy dla wszystkich aktywnych stanowisk – rozbudować program i zmniejszyć liczbę stanowisk możemy jedynie przy przedłużaniu licencji. Przejście na niższy wariant jest możliwe tylko przedłużaniu licencji i w żadnej sytuacji nie umożliwia zwrotu kosztów poprzednich abonamentów.

Zmiana liczby stanowisk – zwiększenie lub redukcja

Zwiększenie liczby stanowisk można dokonać w dowolnym momencie. Cenę zakupu stanowisk obliczamy zgodnie z wzorem:

Cena = (liczba dni do końca abonamentu) * (cena podstawowa/365) * liczba stanowisk

Zmniejszenie liczby stanowisk jest możliwe tylko przy przedłużeniu licencji , przy czym cena przedłużenia licencji w okresie odnowienia będzie zależna od skali tej redukcji. Zmniejszenie liczby stanowisk o 30% lub więcej odbiera prawo do skorzystania z ceny specjalnej przy przedłużaniu licencji, mimo że abonament znajduje się w okresie odnowienia. Np. jeśli klient posiada 10 stanowisk i przy przedłużaniu licencji w okresie odnowienia chce zredukować ich liczbę do 7, to za przedłużenie licencji zapłaci cenę podstawową. Gdyby zdecydował się wówczas zredukować liczbę stanowisk z 10 do 8 to wówczas za przedłużenie licencji zapłaciłby cenę specjalną.